Opći uvjeti

Opći uvjeti poslovanja i posredovanja u smještaju i Opći uvjeti prodaje izleta

Opći uvjeti poslovanja i posredovanja u smještaju

www.kvarner-express.hr u suradnji sa "KVARNER EXPRESS-croservice group"

Putnička agencija KVARNER EXPRESS d.o.o. sjedište: Obala M. Tita 53, 52221 Rabac, Istra, Hrvatska, "KVARNER EXPRESS-croservice group" (u daljnem tekstu "Croservice group") neposredno pruža usluge putniku-gostu ( u daljnjem tekstu "gost"), putem interneta odnosno internetskog servisa koji povezuje putničke agencije odnosno croservice group partnere (u daljnjem tekstu "agencija"). Croservice group nastupa kao posrednik između gosta  i agencije u prodaji raznih smještajnih, hotelskih, putničkih i ostalih usluga različitih pružatelja turističkih usluga (u daljnjem tekstu "pružatelji usluga"). Između gosta i croservice group ostvaruje se u cilju posredovanja tuđih usluga isključivo tzv. ugovor o zastupanju, u okviru kojeg je croservice group obvezatan propisno i s pažnjom poduzeti željeno posredovanje. Ugovor o uslugama ostvaruje se, isključivo s agencijom kao posrednika između različitih pružatelja turističkih usluga koje je gost odabrao zajedno sa željenom uslugom.

1. Sklapanje ugovora
Croservice group koristi smještajne kapacitete koje agencija nudi na temelju sklopljenih ugovora sa pružateljem turističkih usluga, te preuzima obvezu posredovanja između gosta i agencije. Croservice group prosljeđuje želje gosta onim agencijama odnosno pružateljima usluga koje gost odabere. Ugovor o uslugama ostvaruje se njihovim potvrđivanjem od strane agencije. Ugovor o uslugama temelji se isključivo na ugovornim uvjetima dotične agencije i njihovim opisu usluga. Posebne su želje isključivo neobvezujuće za agenciju odnosno pružatelja usluge.Prema gotovo svim općim uvjetima poslovanja agencije, dogovori koji prelaze okvir opisanih usluga izričito zahtijevaju pismenu potvrdu o prihvaćanju dogovora u potvrdi rezervacije. Svi ostali usmeni dogovori su nevažeći. Usluge smještaja i ostale usluge navedene u istom, opisane su isključivo na interenet stranicama croservice group i partnera. Kad croservice group dobije od gosta nalog za posredovanje tražene usluge, tada se prije svega radi o upitu za obvezujuću uslugu, odnosno usluge. Gost će u roku 2 radna dana dobiti potvrdu o mogućnostima rezervacije. Agencija je vezana za tu ponudu najmanje 24 sata. Ponuda prestaje važiti ukoliko se u tom razdoblju e-mailom odnosno putem korisničkog centra ne izvrši rezervacija.

2. Opis usluga
Ponuđeni smještajni objekti opisani su prema službenoj kategorizaciji turističkih ustanova koja se primjenjuje u trenutku objavljivanja usluga na internetu. Standardi smještaja, prehrane, usluga i drugih pojedinih mjesta i regija razlikuju se i nisu usporedivi.

3. Plaćanje usluga
Vidi opće uvjete poslovanja kod odgovarajućeg objekta za odmor.

4. Cijena putničke usluge
Vidi opće uvjete poslovanja kod odgovarajućeg objekta za odmor.

5. Boravišna pristojba
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost / građanin koji u turističkom mjestu izvan svog prebivališta koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost plaća boravišnu pristojbu. Visina boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj. Pobliže je definirana u posebnim uvjetima koji vrijede za dotični smještajni objekt.

6. Pravo gosta na otkaz i promjene
Vidi opće uvjete poslovanja kod odgovarajućeg objekta za odmor.

7. Pravo agencije odnosno pružatelja usluge na otkaz i izmjene
Vidi opće uvjete poslovanja kod odgovarajućeg objekta za odmor.

8. Usluge različitih pružatelja usluga odnosno agencija

Kad croservice group od gosta dobije nalog da kod različitih pružatelja usluga odnosno agencija izvrši upit za različite usluge i da bude posrednik za iste, time ne dolazi do zasnivanja ugovora o uslugama. Iz upravno-tehničkih razloga, croservice group po nalogu pojedinih agencija za pojedine usluge ispostavlja zajednički račun-potvrdu rezervacije i potvrdu o uplaćenoj akontaciji-voucher. U pogledu svih pojedinačnih usluga, croservice group nastupa isključivo kao posrednik.

9. Putna osiguranja

Izričito se preporučuje sklapanje putnih osiguranja, a osobito osiguranja od otkaza putovanja. Gost po želji može sklopiti vlastito osiguranje, no u tom je slučaju sam nadležan za rješavanje pitanja vezana uz osiguranje.

10. Jamstvo i reklamacije
Vidi opće uvjete poslovanja kod odgovarajućeg objekta za odmor.                                                                                  

11. Obveze posrednika

Croservice group obvezu brinuti se o izvršenju dogovorene usluge. Croservice group  obavljat će sve navedene obveze u cijelosti i na opisani način, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (pogledajte točku 7).

12. Obveze gosta
Gost je obvezan:
- posjedovati valjane putne isprave
- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske
- pridržavati se važećeg kućnog reda u unajmljenim smještajnim objektima i surađivati s davateljima usluga u dobroj namjeri
- prilikom dolaska u mjesto odmora predočiti agenciji potvrdu o uplaćenoj akontaciji-voucher ili pružatelju usluga voucher, (vidi opće uvjete poslovanja kod odgovarajućeg objekta za odmor).
U slučaju nepridržavanja ovih obveza, gost je agenciji, a po potrebi i posredniku croservice group, dužan nadoknaditi nastale troškove.

13. Prtljaga
Croservice group ne snosi troškove oštećene, uništene ili izgubljene prtljage. Isto vrijedi i za krađu prtljage ili vrijednosnih predmeta iz smještajnog objekta (ukoliko za to postoji mogućnost, preporučamo unajmljivanje sefa). Gubitak ili krađu prtljage potrebno je prijaviti pružatelju usluge i nadležnoj policijskoj postaji.

14. Zaštita osobnih podataka
Budući da poštujemo Vašu privatnost, primjenjujemo sljedeća načela:
- izričito navodimo kada su nam potrebni Vaši osobni podaci
- Vaše osobne podatke prosljeđujemo samo onoj trećoj osobi koja je bitna za realiziranje rezervacije
- Vaše osobne podatke isto tako koristimo isključivo za obradu Vaših zahtjeva unutar internetskog sustava.
Kako bi se osigurala nesmetana razmjena informacija o našim uslugama, molimo Vas da provjerite svoje osobne podatke i da nam odmah dojavite eventualne izmjene ili pogreške.

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).Kvarner Express d.o.o. se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.Kvarner Express d.o.o. zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik je u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti se pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na Kvarner Express d.o.o., O.M.Tita 53 ,52221 Rabac.Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

15. Izmjene uvjeta poslovanja
Croservice group pridržava pravo na izmjene uvjeta korištenja ovih stranica i drugih uvjeta poslovanja. Izmjene ne utječu na već izvršene i plaćene rezervacije.

16. Uvjeti korištenja ovih stranica
Ineternet stranice croservice group služe isključivo za informiranje gostiju o ponudi agencije na osnovu opisa i slika, za provjeru slobodnih termina za unajmljivanje smještaja te za vršenje rezervacija. Skrećemo Vam pozornost na to da transakcije putem naših interenet stranica smiju izvoditi samo punoljetne osobe i da ovime preuzimate financijsku odgovornost za svoje transakcije ili transakcije koje izvrše maloljetne osobe iz Vašeg kućanstva. Također snosite odgovornost za maloljetne osobe koje se ovdje služe Vašim podacima kao i za istinitost i točnost Vaših podataka koje ste nam pružili radi vršenja rezervacija i financijskih transakcija. U slučaju bilo kakve zlouporabe ovih stranica (lažne rezervacije i sl.) bit će Vam onemogućen pristup.

17. Napomena

Uplatom akontacije za rezervaciju smještaja gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. Croservice group pridržava sva prava, uključujući i pravo na greške i tiskarske pogreške.                                                                          
18. Nadležnost suda
Ako gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. U slučaju spora nadležan je sud na području Republike Hrvatske.                                                                                                                                                     
19. Način podnošenja prigovora                                                                                                                                                  Vezano za čl.6.St.1.toč.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu -Narodne novine,br.130/17 izvješćujemo potrošače da prigovor o kvaliteti naših usluga mogu podnijeti u pismenom obliku i to u prostoru naše agencije čime im izdajemo potvrdu o primitku iste.Prigovor se može podnijeti također putem pošte na adresu O.M.Tita 53,52 221 Rabac,Hrvatska ili   putem e-mail adrese:info@kvarner-express.hr
Odgovor  na pisani prigovor potrošača šaljemo u pisanom obliku u roku od najkasnije 15 dana od primitka prigovora.

OPĆI UVJETI PRODAJE IZLETA


1. Ovim Općim uvjetima reguliraju se međusobni odnosi između putničke agencije KVARNER EXPRESS d.o.o., Ul. Maršala Tita 53, Rabac, ID HR-AB-52-040177056 kao organizatora izleta ili ovlaštenog posrednika (u daljnjem tekstu Agencija) i putnika odnosno ugovaratelja izleta u slučaju kad ugovaratelj izleta sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu Putnik) vezano za organiziranje izleta. Organizator izleta je putnička agencija jasno naznačena na Potvrdi o kupnji izleta (karti/računu) kao odgovorni organizator (dalje: organizator izleta). Ukoliko je kao organizator izleta naznačena druga turistička agencija ili neposredni davatelj usluga različit od Agencije, Agencija nastupa u svojstvu ovlaštenog posrednika. Prodajnim mjestom smatra se turistička agencija kojoj se uplaćuje izlet.

2. Kupnja izleta i plaćanje
Jednokratnom uplatom cijene izleta, uz istovremeno davanje potrebnih podataka Agenciji usmeno, faxom, e-mailom, poštom ili putem Interneta, Putnik sklapa s Agencijom Ugovor o izletu kojeg čine potvrda o kupnji izleta (karta/račun), program izleta i predmetni Opći uvjeti izleta uz prihvaćanje uvjeta sadržanih u navedenim dokumentima. Ukolikou programu nije drugačije navedeno,Putnik je obvezan uplatiti cijenu izleta 24 sata prije datuma polaska.

3. Sadržaj izleta

Sadržaj izleta čini, odnosno cijena izleta uključuje, sve što je navedeno u programu izleta. Pojedine posebne i dodatne usluge   (transferi, dodatni obroci, ulaznice, napojnice, i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu izleta, a Agencija ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Putnik posebno plaća. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga koje Agencija može osigurati nije u programu navedena, Agencija će o cijeni informirati Putnika prije sklapanja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge koje Agencija ne može osigurati i uključiti u Ugovor i/ili one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja izleta i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Agencija ne snosi odgovornost kao organizator izleta bez obzira na pomoć koju će predstavnik Agencije pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Agencija može predvidjeti i zatražiti od Putnika da određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi ili da unaprijed posebno plati takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Agencija naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne su za realizaciju usluge ili izleta. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta Putnik podnosi eventualni prigovor izravno izvršitelju usluge Agencija će o postojanju, visini iznosa, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate navedenih naknada pravovremeno obavijestiti Putnika.

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni restorani, prijevozna sredstva i druge usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističkorganizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi prehrane, prijevoznih sredstava i drugih usluga u pojedinim mjestima i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u programu putovanja i Općim uvjetima važećim za navedeno putovanje, a koju informaciju Putnik dobije usmeno od djelatnik prodajnog mjesta, telefonom, pismeno od neovlaštene osobe ili na drugi način.

5. Promidžbeni materijali i obavijesti

Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku prije zaključenja Ugovora. . Sukladno propisima, djelatnici prodajnog mjesta obvezni su Putniku staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i Opće uvjete izleta u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, i ostalim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. Obavijesti koje Putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju Agenciju u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu izleta.

6. Itinerer

Program izleta (itinerer) jednako obvezuje Putnika i Agenciju. Vremena polazaka navedenih u programu izleta Putnik se mora pridržavati jednako kao uputa i informacija koje u svezi s realizacijom itinerara dobiju usmeno od predstavnika Agencije, odnosno turističkih pratitelja ili vodiča. Ukoliko se Putnik odvoji od grupe prije nego je dobio odgovarajuću obavijest o vremenui mjestu ponovnog sastajanja grupe i nastavka putovanja, za troškove i eventualnu štetu koju može pretrpjeti ne može teretiti Agenciju. Agencija zadržava pravo nastavka putovanja i bez Putnika koji se ne pojave na vrijeme na mjestu polaska ili nastavka putovanja, a Putnikov nedolazak smatrat će se otkazom izleta.

Agencija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama i prirodnim pojavama, ne mogu realizirati u skladu s programom putovanja ili očekivanjima Putnika. Osim toga, Agencija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko uslijed vremenskih nepogoda (nemirno more, jake oborine i slično) dođe do nemogućnosti izvršenja svih sadržaja prema programu izleta, do promjene redoslijeda ili trajanja pojedinih sadržaja.

7. Cijene izleta

 Cijene izleta objavljene su u programu izleta i vrijede od dana objavljivanja programa. Agencija zadržava pravo promjene cijene najkasnije 7 dana prije početka izleta ukoliko je došlo do promjena važećih poreznih propisa, promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih osoba od potrebnog minimuma za izvedbu programa naznačenog u programu, Agencija zadržava pravo promjene cijene u navedenom roku. Povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata. U slučaju povišenja cijene Putnik ima pravo raskinuti ugovor o izletu te u tom slučaju Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova.

8. Promjene programa i otkaz izleta

 Agencija će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa izleta. Agencija može otkazati izlet ili izvršiti promjene programa ako prije početka ili za vrijeme izleta nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Agenciju bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor o izletu. Agencija posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. Agencija ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Agencija zadržava pravo otkazivanja izleta u cijelosti ili djelomično najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko ne sklopi ugovore o izletu za minimalni broj Putnika naveden u programu. U navedenim slučajevima Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova. U slučaju otkazivanja polaska, Agencija može Putniku ponuditi drugi dan polaska ili drugi izlet. U roku od 2 (dva) radna dana od dana prijama ponude Agencije, Putnik se mora očitovati da li prihvaća ili odbija izmijenjeni ili zamjenski izlet. Ako putnik odbije izmjene i zamjenski izlet ili se ogluši na ponudu Agencije, tada se raskida ugovor bez obveze Putnika na naknadu štete i troškova. U tom slučaju Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova.

U slučaju prihvata izmijenjenog ugovora ili zamjenskog izleta Putnik nema nikakvih potraživanja prema organizatoru putovanja ili posredniku s bilo kojeg pravnog osnova, osim prava na povrat dijela cijene, ako zamjenski izlet ima nižu cijenu.

9. Naknade u slučaju otkazivanja izleta

Ukoliko Putnik otkaže izlet, na ime naknade štete od ukupne cijene izleta Agencija zadržava (ukoliko u programu nije navedeno drugačije):

- 0-12 sati prije polaska 100 % cijene izleta

- 12-24 sata prije polaska 50% cijene izleta

Putnici koji ne dođu na mjesto polaska u vrijeme naznačeno na izletničkoj karti ili programu nemaju pravo na povrat uplaćenih sredstava. Ukoliko je stvarnonastala šteta veća od navedenih, Agencija zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene izleta.

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i na sve druge bitne promjene učinjene od strane Putnika, osim ako u programu izleta nije izričito navedeno drugačije.

10. Odgovornost za osobne isprave i vlastitu sigurnost putnika

 Putnik je dužan pri polasku na izlet posjedovati Potvrdu o kupnji izleta (karta), valjane putne isprave ukoliko putuje u inozemstvo, te osigurati da on osobno, njegovi dokumenti, prtljaga i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Agencija nije odgovorna za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Agencija zadržava pravo naplate naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima. Osim programa putovanja Putnik je dužan pridržavati se i kućnog reda u ugostiteljskim i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Agencije i davateljima usluga u dobrojvjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Agencija otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a Putnik istu plaćana mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Agencija neodgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Pod uvjetom da to nikako ne utječe na realizaciju programa izleta i ne stvara dodatni trošak Agenciji, predstavnik Agencije (turistički pratitelj ili vodič) pružit će osobnu pomoć Putniku u formalnostima vezanima uz kontakte s lokalnim vlastima, hrvatskim diplomatsko konzularnim predstavništvima,zdravstvenim ustanovama i slično. U svim drugim slučajevima, Putnik je dužan osobno i o vlastitom trošku rješavati takve formalnosti. Ukoliko zbog rješavanja takvih formalnosti Putnik ne bude u mogućnosti nastaviti putovanje po programu, Agencija će smatrati otkazom putovanja. Za troškove i eventualnu štetu koju Putnik po toj osnovi može pretrpjeti ne može teretiti Agenciju. Putnik je dužan pravovremeno obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje izleta (zdravstveni problemi koji iziskuju posebnu prehranu, kronične bolesti, alergije i sl.).

11. Zamjena putnika

Ako je Putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu kao zamjenskog putnika da se umjesto njega koristi ugovorenim uslugama te je o istome dužan pravodobno obavijestiti Agenciju pisanim putem. Agencija će prihvatit treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika ako je pravodobno obaviještena, ako treća osoba ispunjava sve predviđene uvjete za izlet, ako ne postoje zakonske ili druge propisane prepreke koje onemogućuju zamjenu putnika te ako je moguće izvršiti promjenu rezervacije. Prije početka putovanja zamjenski putnik ili Putnik dužni su Agenciji naknaditi sve dodatne troškove uzrokovane zamjenom putnika.

12. Prtljaga


Agencija nije odgovorna za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu. Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, golf oprema, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Putnik dužan najaviti prije sklapanja Ugovora i može biti predmetom nadoplate. Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Putnikov dodatni zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Agencija ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva (autobus, brod, kombi vozilo, automobil,...), te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu. Agencija ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.
 
13. Reklamacije

Ako Putnik za vrijeme izleta istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga dužan se je pridržavati uputa organizatora izleta/davatelja usluga o proceduri i surađivati sa predstavnikom organizatora izleta/davatelja usluge kako bi se uzrok prigovora otklonio u mjestu pružanja usluge. U slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenu usluga iz ugovorenog izleta čiji je organizator Agencija Putnik može pokrenuti postupak reklamacije propisan ovim Općim uvjetima radi uklanjanja uočenih nepravilnosti. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik je dužan uložiti reklamaciju za neodgovarajuću uslugu osobi koja je tu uslugu pružila u prisutnosti predstavnika Agencije. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Agencije i davateljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije.

Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Agencija ne mora uvažiti naknadni Putnikov prigovor. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Putnik predaje pisani prigovor prodajnom mjestu kojemu je uplatio izlet. Putnik je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti. Agencija će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Putnika u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjesta. Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija iprovjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Agencija ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriče davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Putnik se odriče prava na tužbu.

Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći iznos neiskorištenog dijela usluga, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene izleta. Ovime se isključuje pravo Putnika na naknadu stvarne štete. Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. Organizator zadržava pravo odbijanja grupnih reklamacija, prigovora koji ne stignu u roku, i onih za koje se utvrdi da se uzrok mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge, a putnik nije surađivao sa predstavnikom organizatora.

14. Izlet u organizaciji drugih organizatora / turoperatora

 Za sve izlete gdje je Agencija glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je Agencija posrednik odnosno nije glavni organizator izleta.Takvi izleti će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Agencija ne odgovara za provedbu izleta drugih organizatora.

15. Završne odredbe


 Ovo izdanje Općih uvjeta isključuje sva ranija izdanja. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa izleta. Kupnjom izleta, Putnik koji je roditelj malodobnog djeteta - putnika ujedno potvrđuje da je drugi roditelj upoznat i izričito suglasan s Ugovorom o izletu, za što odgovara materijalno i kazneno.

poslovima vezanim uz ugovoreni izlet/ uslugu. Isto uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu koje su neophodne za realizaciju ugovorenog izleta/usluge. Osobni podaci mogu se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju i za dostavu marketinških poruka Agencije. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno odluci Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Kupnjom izleta
Putnik potvrđuje:

- da mu je prije sklapanja ugovora organizator izleta/posrednik stavio na raspolaganje odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti.

- da mu je ponuđeno i preporučeno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te da je upoznat sa sadržajem osiguranja. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Agencije kao posrednika uugovaranju osiguranja.

Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno.

Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Labinu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

 

 

01.01.2018.                                                                                                                                                                                                    

Image